Novinky Kontakty
Hesla Nápověda
Zdroje Příklady
Pro registrované Kniha návštěv
Banery a ikonky Články a recenze
Hledám sen Hledám sen v OnLine snáři
A B C Č D Ď E/Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T/Ť U V W X Y Z Ž ..... Netříděné
Nalezeno celkem 50 hesel "Z"!

Zabíti

- spácháš křivdu [6]
přítele - přítel půjčí peníze, leč brzy je vrátíš [6]

Záclona (y)

krásné v domě - radost, majetek i uznání [6]
rozprostřené po domě - povýšení [6]
spálené, potrhané - smrt úrazem [6]
viděti: úspěšné obchody. [1]
za ní se ukrývati: pozor na podvod. [1]

Zadek (Zadnice)

ženský viděti: malichernostmi se zabývati. [1]
svůj viděti: zmatek v obchodech. [1]

Zahrada

hezkou se procházeti: radost, zvětšení majetku,čest získati, dobré obchody. [1]
Pokud uvidíte ve snu zahradu, vězte, že je to váš vnitřní život. Všímejte si, jak je upravená. Pokud vidíte strohé cestičky, geometricky rozdělené záhony a vše až puntičkářsky dokonalé, je možná váš život příliš organizovaný a není v něm nikdy místo pro něco nečekaného. Pokud naopak zahrada zarůstá plevelem, zamyslete se nad tím, jak vlastně vystupujete vůči svému okolí. Oplocená nebo příliš plůtky rozčleněná zahrada může znamenat i sexuální zábrany. [4]
s vysokým plotem viděti: zamítnutížádosti. [1]
zanedbanou viděti: falešnými rádci obklopen býti. [1]

Záchod

rozmrzelost, nuda. [1]

Zajetí

do něj se dostati: podvod. [1]

Zajíc

chytiti ho - za manželku chtít lehké děvče [6]
jísti: spokojenost. [1]
pečeného ho jísti - zlá pohlavní nemoc [6]
po něm něčím hoditi - žena se ti časem zprotiví [6]
stříleti:šťastný býti. [1]
viděti: strach. [1]

Zakopati

něco - ztráta štěstí [6]

Záloha

žádati ji - budeš jednati se sprostým mužem [6]

Zámek (zabezpečovací zařízení)

mazati - sledování, překvapení [6]
otvírati - krádež [6]
rezatý - domácnost, kde nestojí o návštěvy [6]
visací na dveřích viděti - nejsi vítán tam, kam chceš jíti [6]
zavírati - dovolená [6]

Zametat

světnici: nemoc. [1]

Zápach

silný: nevěrnost, proradnost, faleš. [1]

Zarmoucen

býti: přátelé přijdou. [1]

Zásuvka (y)

vytažené - svatba nebo dědictví [6]

Zátka

- to, co důležitého víš, dále nepovídej [6]

Zatmění

slunce viděti: válka, těžká doba. [1]

Závin

jablkový závin - brzké nabytí ztracených sil [6]

Závoj

- kupuješ zajíce v pytli [6]

Zázvor

v pytlíku - najdeš peníze [6]

Zbraň

nabíjeti střelnou zbraň - k rozhodnému slovu se připrav, přichystej [6]

Zbrojnice

viděti: válka a nepokoje. [1]

Zeď

hřbitovní - blízký pohřeb [6]
Může to být přehrada mezi vámi a lidmi, kterou jste si sami vytvořili. Ale možná, že jen oddělujete některé vlastnosti od zbytku vaší osobnosti. [4]
vysoká - vyšetřovací vazba, vězení [6]
zbořená - osvobození [6]

Zelenina

syrovou viděti nebo jísti: nepříjemnosti v obchodech, ztráta, nemoc. [1]

Zelí

jísti kyselé s octem - žalost [6]
nedobře vařené - zármutek [6]
vytrhávati a vyhazovati - zbavíš se zármutku [6]

Zem

černou viděti: nepříjemnost, neštěstí, zármutek. [1]
kopati zemi - stavba nebo pohřeb [6]
lutou, sluncem zalitou viděti:štěstí, úspěch, věrné přátelství. [1]
obdělávati: přírůstek do rodiny. [1]
padnouti na zem - můžeš dosáhnouti výhry [6]
padnouti na zem a jestliže ucítíš bolest - pohroma a zmatek [6]
s ní mluviti: velké bohatství. [1]

Zeměkoule

viděti: velká cesta, brzká ašťastná svatba. [1]

Zemětřesení

cítiti: znamená změnu, slušnost. [1]
pouze v domě - velké daně [6]
v domě a cosi se zlámalo - skrytá krádež [6]

Zimostráz

Viz: Květiny;
- předpovídá se ti vysoký věk [6]
zelený viděti: pevné naděje. [1]

Zlatiti

něco - příliš vábné líčení na úkor pravdy [6]

Zlato

na sobě nositi: těkavost, nestálost. [1]
platiti zlatem: roztržka s přáteli, neštěstí v obchodech. [1]
rozdávati: svatbu chystati. [1]
rozpouštěti - nebezpečí popálení [6]
rýžovati - nebezpečí od zlých lidí [6]
v zemi nalézti, odnésti a schovati - křivé nařčení [6]
viděti nebo míti: znamená úspěch v započatých i probíhajících záležitostech. [1]
Zlaté a stříbrné zboží vlastniti: lichotníky okolo sebe míti. [1]
Zlaté mince viděti, přijímati: věrná láska a brzká svatba. [1]
Zlato ukrásti: úctu nebo milého(ou) ztratiti. [1]
Zlato v prutech dostati: nepříjemnosti, ztráta. [1]
Zlatou rybu viděti: překážky v obchodech. [1]
Zlatý důl objevit: jistá výhra. [1]
ztratiti: okraden nebo v obchodech podveden býti. [1]

Zloděj

vstoupiti viděti: stěstí a jistota v obchodech. [1]

Zlomení

něčeho - rozejíti se [6]

Zmije

Viz: Had;
- nemoc (15) [7]
být jí uštknut: zničené štěstí [3]
být uštknut zmijí: varuje před upadnutím do vážných finančních problémů [5]
hladit ji: varuje před nebezpečím, které ti hrozí [5]
honit zmiji: staneš se závislí na jiných [5]
chytat zmiji: překonáš všechny potíže [5]
útočící zmije: naznačuje smutek, který na tebe padne kvůli neštěstí nejbližších přátel [5]
vidět ji:tvoji nepřátelé jsou silnější, než ty (47) [2]
vidět: znamená nešťastnou lásku [3]
zabít ji: předzvěst usmíření [3]
zabít zmiji: brzy se zbavíš falešných známých a přátel [5]

Zmrtvýchvstání

viděti: vysvobození z bídy. [1]

Znečištění

Znečistiti se: nevěra. [1]
Znečištěn býti a očistiti se: z nebezpečí se dostati. [1]
Znečištěn býti: zlá pomluva. [1]

Zneuctěn(a)

býti: neštěstí ve všem. [1]
býti veřejně: neštěstí a pokles v obchodech. [1]

Zpěv

slyšeti: dobrá zpráva. [1]

Zpívat

krásně - radost, veselí, chvála [6]
krásně a náhle zmlknouti - teskný život [6]
krásně a změniti hlas - náhlé neštěstí, úraz [6]

Zpovědník

viděti ho, jemu se zpovídati: nejasné obchody napraviti. [1]

Zrno

ječné zrno - nevtírej se do cizích záležitostí [6]

Zrzavý

viděti ho - zdaví, štěstí [6]

Zřícenina

viděti ji - úpadek [6]

Zub (y)

- chápat jako sexuální symbol [3]
bezvadně čisté zuby - symbolizují splnění všech životních plánů a radost v manželském životě [5]
bílé - starej se o své zdraví, bez něj se nebudeš cítit dobře! (5) [2]
bolavé míti - starost 72 [7]
bolesti zubů - jsou předpovědí úspěchu a štěstí v podnikání [5]
být na vyšetření zubů - znamená, že máš být rozvážnější při uzavírání nových obchodů [5]
čistit si zuby - znamená těžko boj o udržení svého majetku [5]
dostati - Dostaneš dobrou odpověď, která tě rozveselí. (34) [2]
drkotající zuby - věští neúspěchy a nepříjemně zprávu od vzdálených příbuzných [5]
falešné - Svědomí ti ukáže pravou cestu (6) [2]
hořejší stolička - značí děti, chlapce, dolejší dcery [6]
jinému trhati - krádež 12 [7]
krásný a běloskvoucí - příbuzenstvo zbohatne [6]
mít špatné nebo uvolněné - ukazuje na hmotné ztráty [3]
mít pěkné - příslib mnoha výhod pro nejbližší dobu [3]
mít umělé zuby - znamená nepříjemné trápení. které budeš muset zvládnout sám [5]
mít vybité zuby - předznamenává náhlé neštěstí v rodině, stejně tak je předzvěstí smrti nebo vážné nemoci [5]
nechat si plombovat zuby - znamená drobné starosti a trápení kvůli ztrátě cenných předmětů [5]
nechat si vytrhnout - budete vtaženi do trablů druhého [3]
nechat si zaplombovat - ukazuje na finanční potíže, protože vytloukáte klín klínem [3]
někomu druhému vytrhnout - budete těžit z tísnivé situace druhého [3]
špatné - Nedostatky zdraví se bohužel poznají teprve tehdy, až je pozdě. (26)  [2]
špatné zuby - naznačují vážná neštěstí, těžkou nemoc nebo naprostý neúspěch všech plánů a záměrů [5]
pěkné bílé míti - stálé zdraví 6 19 37 [7]
špičák zlomený - přítel onemocní [6]
plombovati - Tvé obchody budou dík tvému společenskému nadání podporovány. (17) [2]
pokryté zubním kamenem - zvěstují chvilkovou zdravotní indispozici [5]
používat párátko - budete se muset vypořádat s velmi neutěšenou finanční situací [3]
přerostlé - Nedej se špatně ovlivňovat! (6) [2]
sám mít falešné zuby - dosáhnete zdánlivého zisku [3]
sám si vytrhnout - znamená falešnou spekulaci [3]
trhat zuby - znamená těžkou nemoc která ti způsobí mnoho finančních potíží [5]
trpět bolestí zubů: nečekané výdaje způsobí vaší pokladně velkou újmu [3]
vidět falešné zuby u druhých - varování před nějakým podvodníkem [3]
vidět párátko - příslib finanční úlevy [3]
vidět pěkné zuby u druhých - příslib zámožných přátel nebo známých [3]
vidět u druhých špatné nebo uvolněné - přináší nevýhodnou známost nebo vztah [3]
vidět zubaře při práci - přítel vám pomůže z prekérní situace [3]
vylomený zub věští ztrátu zdraví [5]
vypadávající - přináší nemoc nebo zevní zábrany [3]
vypadlý - smrt [6]
vypadnouti - Dovíš se o úmrtí. (16) [2]
vyžraný viděti - nemoc 33 71 [7]
vytrhnouti - Zlí lidé chtějí tě zničit. (31) [2]
z úst vypadnout viděti - smrt 66 [7]
zlaté - Nechlub se svými úspěchy! (5) [2]
zlaté zuby - věští bohatství a dostatek [5]
ztratit je - upozorňuje na potíže při zařizování důležitých věcí [5]
ztratiti - neštěstí 82. [7]

Zvěř

Viz: Zvířata;
býti pronásledován divokou zvěří- máš hříchy [6]
divokou honiti - pochvala [7]
hubenou viděti - nemoc (32,58,88) [7]
jakákoliv - štěstí u velkých osobností (68) [7]
lovit ji - znamená chatrně zdraví nebo finanční ztráty, stejně jako zklamání v lásce [5]
lovná zvěř - znamená úspěchy v lásce a rodinné štěstí [5]
řvaní divé zvěře - vášně [6]
tučnou viděti - škoda (43,79) [7]
vidět lesní zvěř - znamená úspěch v plánovaných záležitostech [5]
zápasiti s divokou zvěří - přemožení vlastních chyb [6]

Zvěřina

- bohatým nepřízeň, chudým neštěstí (86) [7]
- můžete si zaznamenat pěkný majetek [3]

Zvěřinec

- nenadálý výjev (37) [7]
- uvidíš ve své společnosti zlé lidi a budeš k nim bezmocný (2) [2]

Zvířata

Viz: Zvěř;
- zvířecí pudy nebo chtíče se začleňují do snu [3]
divoká - čelí k budoucímu neštěstí (68)  [7]
divoká - Hrubost a sprostota lidem neprospívají. (19) [2]
divoká zvířata - daleká cesta, která zapříčiní tvou nespokojenost a finanční ztráty [5]
domácí zvířata - klid a harmonie doma a spokojenost v lásce [5]
hladit je - varuje před účastí na nejistých projektech [5]
krmit zvířata - štěstí a život v dostatku [5]
krmiti - Úspěch je jako žena, která chce býti dobyta. (37) [2]
krmiti zvířata - dobré živobytí v budoucnu [9]
krotiti - Neznámá osoba chce tě připravit o úspěch a sama se jím zdobit. (1) [2]
mluvicí - Nedovol, aby si lidé tropili z tebe žerty! (33) [2]
mluvící zvířata - znamenají tvou prohru v boji o postup v zaměstnání [5]
mnoho divokých, ale ochočených - vydáte se v nebezpečí [3]
pasoucí se - Jedna vlaštovka nepřináší ještě jaro a některé vítězství získáš příliš draze. (36) [2]
pasoucí se zvířata - jsou znamením věrných a poctivých přátel [5]
velké množství zvířat - problémy a obtíže v zaměstnání [5]
vycpaná - Chceš si získat úctu, která ti nepatří. (30) [2]
vycpaná zvířata - znamenají nebezpečí, které hrozí tvé rodině [5]

Zvon (Zvonek)

jeho hlas silný - dlouhý život [6]
jestliže s ním zvonila žena - obávej se zlé pověsti [6]
malý - co víš, nepověz [6]
padající - oheň [6]
viděti: odvaha v podnikání. [1]
zvonek elektrický: vyrušení [6]
zvonící - poplach [6]
zvoniti slyšeti: dobré znamení pro obchody, pro manžele však hádky. [1]

Zvonice

viděti:štěstí, moc,čest. [1]

Zvraceti

dobrovolně a bez bolesti - obchod k zlosti [6]
žluč - uzdravíš se [6]
naschvál - spor o peníze v rodině [6]
násilím a vodu, na které budou kolečka - budou ti ukradeny peníze [6]
ve spaní - nařčení, ze kterého se těžko osvobodíš [6]
Celkem 50 hesel a 197 popisů!

 
Jak se vám líbí nový design na SNY.PROVAZ.CZ ?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 29820 lidí
 Moc se mi to líbí
 18118 (60,8%)
 Nic moc
 5890 (19,8%)
 Hrůza ... nic horšího jsem neviděl
 5812 (19,5%)


Poslední články
Nespavost
METODA EEG BIOFEEDBACK
Zápisník snů

Servery
Zde najdete náš odkaz
www.dusecz.com
Osud.CZ
Domeny a WebHosting jiz od 100,-Kc

Reklama
Vše pro Vaši internetovou prezentaci