Novinky Kontakty
Hesla Nápověda
Zdroje Příklady
Pro registrované Kniha návštěv
Banery a ikonky Články a recenze
Hledám sen Hledám sen v OnLine snáři
A B C Č D Ď E/Ě F G H CH I J K L M N O P Q R Ř S Š T/Ť U V W X Y Z Ž ..... Netříděné
Nalezeno celkem 105 hesel "O"!

Obálka

roztrhati ji - důležitá zpráva [6]
viděti ji - tajemno [6]

Občerstvení

občerstviti se po chůzi - dovolená, též nenadálá [6]

Oběd

chystati - při vaření tě cosi zdrží [6]
jísti sám - staromládenectví, staropanenství [6]
jísti v družině - výlet nebo schůze [6]
jísti ve dvou - ženitba [6]

Oběšenec

býti: neštěstí. [1]
býti oběšen - čest, povýšení, majetek [6]
viděti ho - štěstí [6]
viděti: úctu získati. [1]

Obehrávati

někoho - lehce nabyté peníze, které se majitele nedrží [6]

Oběsiti

se: nemoc. [1]

Obchod

vésti - namáhavý zisk [6]

Obchodník

býti jím - pozdrav předem každého, koho toho dne potkáš [6]
jeho knihy vésti - pro hlavu přesnost, pro úřady nepřesnost [6]
viděti ho - někdo tě ošidí [6]

Obilí

kupovati - nepokoj [6]
mlátiti - zbohatneš pouze usilovnou prací [6]
mlátiti s málo zrny, ale s mnoha plevami - nikam se v tento čas nedopracuješ [6]
pršící místo deště - nesmírné zbohatnutí [6]
pršící na tebe nebo na dům - rovněž zbohatnutí [6]
prodávati - štěstí [6]
sekati - dobrá budoucnost [6]
sklízeti: hojný vádělek. [1]
vezené do domu ve snopech - v domě je ukryt velký poklad [6]
vezené do domu vymlácené - rovněž ukryt poklad [6]
zelené - radost a veselí [6]
zralé k sečení - prací k bohatství [6]

Obžínky

slaviti - zkouška dobře dopadne, budou též peníze za práci [6]

Objímati

někoho - zrádná povaha neznámého člověka, štěstí, též rozloučení [6]

Oblázek

Viz: Kamení;
zdvihnout - bohatství [6]

Obležení

viděti - mnoho psů i lva smrt [6]

Obleva

viděti ji - budeš mít úlevu, buď v chorobě nebo v jiné záležitosti [6]

Obličej

Viz: Tvář;
bez nosu - smrt [6]
žlutý - závist [6]
příliš červený - nebezpečí mrtvice [6]
zakrvavený - hrozná zlost [6]

Oblouk

- překleneš spor, hádku, a to rozšafným jednáním [6]

Obluda

viděti ji - střez se černých čar [6]

Obnažit

se: ostudu zakusit. [1]

Obočí

černé viděti: zdraví. [1]
holé - neoblíbenost [6]
husté a černé - sňatek s žádanou [6]
škaredé - neduh [6]
řídké - ztráta nejmilejšího [6]
řídké u panny - ztráta panenství [6]
řídké u vdané ženy - rozvod [6]
vypadávání: neštěstí. [1]

Obohacený

jím se viděti - chudoba [6]

Obojek

míti - připoutání k nemilovanému [6]

Obr

viděti - mocný nepřítel [6]

Obrátiti

se zády - konec přátelství či lásky [6]

Obraz

dostati darem: velká radost. [1]
hezké dívky viděti: znamená brzkou svatbu. [1]
hezký viděti nebo míti: podveden býti. [1]
malovati viděti: ve své lásce vytrvat. [1]
nésti a rozbíti: blížící se neštěstí. [1]
svatý - veselí a radost [6]
svatý zlatě rámovaný - budoucí zármutek [6]
velký nebo špatný viděti: přátele najít, štěstí. [1]
viděti: falešnými přáteli zlákán, nebo sveden býti. [1]
vlastní dáti pryč, darovati: nesvornost, zrada. [1]

Obrok

koním dávati - cesta [6]

Obruč

bednářská - soudržnost [6]

Obvaz

dělati - úraz [6]
nositi - upevnění lásky [6]

Ocas

dlouhý viděti - vysoké stáří [6]
koňský - vyznamenání vysoké [9]
krátký viděti - krátké stáří [6]

Ocel

- budeš jednati s člověkem bezohledným [6]

Ocet

- zůstaneš na ocet [6]
červený viděti: týrání nebo posměch zakusiti. [1]
píti: ztráta, domácí rozepře, nesvornost. [1]
rozlíti: zle smýšlet. [1]
viděti: urazit se. [1]

Ocílka

viděti ji - nabrus si jazyk [6]

Očarován

býti - potká tě pěkné štěstí [6]
býti: ztráty v obchodech. [1]

Očerněn

býti - potká tě pěkné štěstí [6]

Oči

Viz: Oko;
červené - oční neduh [6]
hezké míti: štěstí, bohatství. [1]
šilhavé míti: ponížení. [1]
jednooký býti - jednostranně, ne dobře posuzuješ [6]
mnoho jich míti - zjeví se ti skrytá pravda [6]
nudiživé léčiti lékem - pokání činiti [6]
oční víčko velké a hezké: sláva a pocta. [1]
špatné míti: ztráta druha, nedostatek peněz. [1]
překrásné míti - nabudeš pravdy a moudrosti [6]
přimhouřené viděti - nevěří se ti [6]
slepým se viděti - zmar víry a krátkost bytí [6]
slzející míti: zlá budoucnost, ztráta tváře. [1]
sobě vyloupnouti: znamená zmaření nadějí, ztráta dobrých přátel. [1]
ti někdo prohlíží - oční choroba [6]
vidět jen na jedno oko - někdy bezvěrec, někdy věřící [6]
vodu do nich pouštěti - pyšné srdce [6]
zakalené - pokušení nevěry, ale marné [6]

Očichávati

- dohadováním se dopátrati [6]

Očistec

viděti - přichází trápení [6]

Očkování

býti - nakažlivá choroba v zemi [6]

Očumovati

- něco koupíš [6]

Oddavkám

býti přítomen - škodolibost [6]

Oděv

Viz: Šaty;
aksamitový černý - s tou ženou přijde ale zármutek [6]
aksamitový, zvláště červený - krásná žena [6]
bláto z něho čistiti - odložení cesty [6]
bude ti ukraden - rozvod [6]
žena na sebe mnišský bráti - ztratí čest [6]
hoří-li - velmi dlouhá nemoc [6]
kordem nebo šavlí ho rozseká - úraz manželky [6]
koupiti: štěstí. [1]
krásný míti - čest, chvála a majetek [6]
krásný míti hedvábný - zármutek [6]
krásný soukenný, bavlněný nebo plátěný - peníze, které nebudou míti dlouhého trvání [6]
mnišský si bráti - ztráta cti, chudoba ve stáří [6]
na sebe vzíti špinavý, umazaný - ze starosti do starosti [6]
nový po vyprání - práce a těžkosti [6]
ostrých barev - dostane se ti peněz skoupého člověka [6]
plavati v oděvu - utrpíš velkou škodu [6]
roztrhaný - velké starosti [6]
roztrhaný sešíti a upraviti - zbavíš se všeho trápení [6]
shoří-li - ztratíš ženu [6]
strhá z tebe jiný - ten je svůdcem tvé ženy [6]
strhneš ze sebe - žena se ti zpronevěří s jiným [6]
sušiti u ohně - konec tvým starostem [6]
v němž si libuješ, že je pohodlný - potkají tě radosti [6]
velmi drahý - svatba [6]
velmi drahý, bílý - zdravá a milá žena [6]
velmi drahý, černý - žena bude smutná a hysterická [6]
velmi drahý, červený - veselá žena [6]
velmi drahý, žlutý - žena bude bohatá, ale nehezká [6]
velmi drahý, nažloutlý - žena trochu nemocná [6]
velmi drahý, zelený - žena bude nábožná [6]
vzíti na sebe bílý, krásný a neposkvrněný - pozbytí nevole, soudů, nová radost [6]

Odjeti

z domu - změna [6]

Odkoupiti

něco - mrzutosti [6]

Odliv

moře - úbytek ctnosti z pevných zásad [6]

Odměna

dáti - podpora příbuzných [6]
dostati ji - závist [6]

Odměřovati

- puntičkářství [6]

Odpadky

jísti - nouze následkem neuváženosti [6]
sbírati - ztracený syn [6]

Odpírati

si něco - spořivost [6]

Odpočívat

- čeká tě těžká práce tělesná i duševní [6]
do nebezpečí se dostati. [1]

Odrhovačka

zpívati slyšeti: známí přinesou nepříjemnosti. [1]

Odsouzený

k smrti býti - vysoké stáří [6]

Odstrčiti

někoho - vítězství dobra nad zlem [6]

Odvázati

něco - nebezpečí úrazu, krádež [6]

Oháňka

- pochlebováním dráti se vpřed [6]

Oharek

- dobro i zlo zatím v zárodku [6]

Oheň

břicho hořící - tyfus [6]
do něj padnouti: velká škoda, rozmrzelost. [1]
domu, města nebo pole - infekční nemoc v domě způsobí škody [6]
domu, města nebo pole bez plamene - dlouhotrvající infekce [6]
foukati oheň, do rukou - dary někomu posílati [9]
hasiti oheň - odměna [9]
hořící oděv - těžká nemoc [6]
hořící uhlí jísti bez dýmu a plamene - zbohatnutí podle možnosti [6]
hořící uhlí najíti - najdeš zlato [6]
jasně plápolající viděti: bezvýhradné štěstí, blahobyt, požehnání dětem. [1]
jeho plamenem se spáliti - křivé nařčení [6]
malý ve svém krbu hezky hořeti viděti: znamená bohatství. [1]
míti jej a u něho se ohřívati - prosba a dosažení místa [6]
mučení hořící pochodní od kata - zákeřná smrt [6]
na něm vařiti: založení vlastní domácnosti. [1]
na pastvině viděti: šťastná budoucnost. [1]
oheň, vyrazí-li a spálí - zlé zarmoucení od toho, kdo stůně [6]
ohnivé znamení na nebi viděti: drahota, vpád nepřítele, zlo všeho druhu. [1]
před ním utíkati: nepříjemnosti. [1]
úd hořící - ochuravění příbuzného [6]
uhasiti: znamená, že je třeba uložiti si předsevzetí. [1]
ve vlastním krbu vyhasnouti viděti: znamená smrtelnou nemoc. [1]
zapáliti tak, že jasně hoří: zamilovati se tajně. [1]
ztratiti: je špatné znamení. [1]

Ohlášky

v kostele slyšeti - neoženíš se, nevdáš se [6]

Ohlávka

nositi ji - v manželství býti pod pantoflem [6]

Ohňostroj

- všechna sláva polní tráva [6]
viděti: štěstí. [1]

Ohrožován

býti - buď opatrný [6]

Okap

státi pod okapem v dešti - mnoho peněz [6]

Okno

- vrozená inteligence [6]
široké - dobře pořídíš [6]
jím vstupovati: znamená dobré, přátelské přijetí. [1]
jím vylézati: neštěstí v obchodech. [1]
lézti jím - krádež [6]
okenní tabulku viděti: do složité situace se dostati. [1]
otevřené viděti: štěstí v domácnosti. [1]
špinavé - nepořádky v domě [6]
v průčelí zářiti viděti: úmrtí příbuzného nebo známého. [1]
v zadní straně domu zářiti viděti: brzká ztráta příbuzného. [1]
vypadnouti z něho - budoucnost se nejeví příznivě [6]
z něj spadnouti: naznačuje soudní proces. [1]

Oko

Viz: Oči;
jeho hnutím ženu nehezkou přivolati - zármutek toho roku [6]
jeho hnutím ženu přivolati - radost toho roku [6]
jeho hnutím někoho přivolati - odhalíš tajnost [6]
jeho hnutím nepřítele přivolati - ten přítelem se stane [6]
jeho hnutím přivolati starce - od toho dne štěstí míti budeš [6]
kuří oko míti - zahnání dlouhé chvíle [6]
kuří oko řezati - možná otrava [6]
na chytání zvěře - úklady [6]
slepotou být poražen - choroba a krátký věk [6]
slepotou poražen, žena vdaná - ovdoví a zakrátko zemře [6]
slepotou poražen, panna - nikdy se neprovdá [6]
v srdci míti - zboží , sláva a čest [6]
v srdci míti, sní-li se to panně - totéž [6]
v srdci míti, sní-li se to vdově - chotě vzácného a bohatého dostaneš [6]

Okovy

viděti, jimi býti spoután: velké nepříjemnosti. [1]

Okurka (y)

jísti nebo viděti: nemoc. [1]
viděti ji - horoucí láska [6]

Olše

Viz: Strom;
- tichá budoucnost [6]

Olej

jím se mazati - nemoc [6]

Oloupen

býti: ztráta příbuzného. [1]

Olovo

o něj se popáliti: v pokušení se ocitnouti. [1]
roztaviti: těžké dny přijdou. [1]
viděti nebo míti: falešná žaloba. [1]

Oltář

- radost a potěšení [6]
- symbol oběti, přičemž může znamenat nadcházející oběť nebo naplnění vlastního štěstí [3]
- všeobecně je sen o oltáři varováním před různými druhy neštěstí [5]
pěkně okrášlený viděti - radost (12,15,68) [7]
pro zamilované - je sen o oltáři varováním před rozchodem [5]
přistoupit k němu - varuje před nepříjemnostmi [5]
vidět kněze u oltáře - je znamením hádek a rodinných rozporů [5]
vidět pro svobodné - brzké šťastné manželství, pro vdané a ženaté možný rozvod [3]
vidět svatbu před oltářem - věští smutek nebo smrt v rodině [5]
viděti: potěšení, radost. [1]
zbožně se u něho modlit - splnění dlouho chovaných přání [3]
zdobit - radost a štěstí [3]

Omáčka

- zbytečná obava o něco [6]

Omráčen

býti - zpráva tě pobouří [6]

Omrzliny

míti: je třeba opatrnosti ve všech obchodech. [1]

Oněměti

- zpráva tě překvapí tak, že nebudeš schopen slova [6]

Opakovati

něco - krátký dech [6]

Opařiti

se - zisk a majetek s nebezpečím [6]

Opasek

najíti: důvěru si získati. [1]
nositi, nový míti: slávu získati, brzké spojení. [1]
ztratiti: nedbalost v podnikání. [1]

Opat

v taláru viděti: mrzutost. [1]

Opice

- varuje před nebezpečným nepřítelem [3]
- vývin ve zralého člověka naráží na těžkosti [3]
- značí bezcharakterního člověka [6]
být od ní kousnut - tvé city budou raněny (11) [2]
hejno jich - o posměch se nestarej, dostaví se [6]
hovořící - založení nové společnosti [6]
škádliti - máš nepřítele (39) [2]
mluvit slyšeti - podvod 31 [7]
mnoho viděti - nepřátelé, kteří ti chtějí uškoditi 13,61,73,90 [7]
obdrdžet darem - varování před pomluvami přátel [5]
opice napodobující člověka - nemoc nebo starosti [5]
pro zamilované - varování před uzavřením manželství, protože se ve vyvoleném člověku zklameš [5]
stádo opic - ponížení a nemoc přítele nebo někoho z rodiny, znamená také, že jsi obklopen falešnými lidmi [5]
tančit viděti - dobrý kup 64,90 [7]
vidět - člověk je obklopen lichotníky, dává jim nezaslouženou důvěru [3]
vidět ji hráti - hloupost tě pronásleduje (22) [2]
vidět ji šplhat - dobré vyhlídky v lásce [3]
viděti - varuj se pochlebovačů (34) [2]
viděti - velká nemoc, ale též štěstí v lásce 27,42,90 [7]
zabíti - přemůžeš nepřítele 48,90 [7]
zabíti je - zvítězíš nad nepřítelem (8) [2]

Opilý

býti: vzrůst jmění. [1]
zdáti se jím - chlubil se, i když byl bohatý jen zdánlivě [6]

Opíti

šampaňským - služba u vysoce postaveného muže [6]
se vínem - dosažení majetku a samostatnosti [6]
vodou - trápení a kontroly z nedůvěřivosti [6]

Oplatky

- menší užitek [6]

Opona

bílá, zelená, červená - opět klid a mír [6]
černá - zármutky [6]
malovaná - obava před vraždou v domě [6]
roztržená odshora dolů - veliká pravda [6]
stažená - před domácí bouří [6]
vytažená - svár [6]

Orat (ti)

- ucházeti se o nevěstu, zaslíbiti se muži [6]
za tvrdou práci hojná odměna [1]

Orel

držeti jej a do domu nésti - povýšení, dobrý skutek [6]
chytiti - výbuch zlosti [6]
míti ho: pevný úmysl. [1]
na své hlavě seděti viděti: úmrtí. [1]
sedící - smrt politického činitele [6]
střeliti - ztráta [6]
vysoko kroužiti viděti: blahobyt, bohatství, sláva, štěstí, láska. [1]

Ornát

oblékati - smrt [6]

Ortel

slyšeti - dostane se ti spravedlivého zadostiučinění [6]

Ořech(y)

je kamenem rozbíjeti - lakomcovy peníze budou tvé, až po soudu [6]
jejich jádra jísti - lakomcovy peníze budou tvoje [6]
kokosový ořech - cizincův poklad [6]
louskati - totéž [6]
plody jeho viděti - bohaté, ale lakomé představenstvo [6]
seděti u stromu - neužitečná práce [6]

Oříšky

burské oříšky - laciné živobytí [6]
kupa jich - předstíraná láska [6]
lískové - tajná láska [6]
Lískové louskati: velký zisk. [1]

Osel

bílý - užitek [6]
černý - štěstí [6]
koupiti: spořivost, zisk. [1]
křičeti slyšeti: škody a potíže. [1]
na něm jeti: pomalu a jistě se k cíli přibližovati. [1]
naloženého viděti: vzrůst bohatství, úspěšné podnikání, všestranná úcta. [1]
oslí uši míti: služebnost, poddanství. [1]
viděti ho - pomalu do práce, pomalu z práce [6]
viděti: v lásce věrnost a vstřícnost, vzkvétající obchody, ale i roztržka. [1]

Oslepnouti

do nebezpečí přijíti. [1]

Osoba

Viz: Člověk;
padlá, viděti ji - veselé chvíle [6]

Osobnost

odstoupení vysoké osobnosti - nové aféry [6]

Ostrov

- osamění [6]
plný divoké zvěře - pozor na vlastní vášně [6]
v bouři - spoléhej sám na sebe [6]
v záři - zvítězíš sám nad sebou [6]
viděti, na něm se nacházeti: na přátele se moci spolehnouti. [1]

Ostřiti

něco - propukne hádka [6]

Otčenáš

se modliti - jistá ochrana [6]

Otec

otcem býti - rychlá veselka v budoucnosti [6]

Otep

sena - vše se zdaří [6]
slámy - nic z toho nepodnikej [6]

Otloukati

- dotěrná žádostivost [6]

Otok (Oteklý)

býti - nález nebo výhra větších peněz [6]
býti plný neštovic a vředů - jedině s obilím zbohatneš [6]
otok měkký mít na sobě - nález nebo výhra peněz, které se utratí [6]

Otruba (y)

- dlouhá práce, brzký konec [6]
jísti - hlad [6]

Otvírati

něco - vyzvídati [6]

Ovád

nebo sršně viděti: zpráva, která Vám hodně neklidu přinese. [1]

Ovce

jich dojných mnoho míti - veliké hospodářství [6]
mnoho jich zahynouti - majetek do dražby [6]
najíti - získati peníze prostřednictvím manželky, jsi-li svoboden, tedy svatbou [6]
ostříhaná - nedostane se ti více podpory [6]
prodati za zlato - rozvod soudní [6]
v krvi zabité najíti - smrt nevinně odsouzeného [6]
ztratiti - ztráta manželky [6]

Ovoce

česati - majetek se zvětší [6]
česati nažloutlé - nemoc [6]
česati nezralé - marná snaha, tu ženu nedostaneš [6]
česati sladké - radost a smích [6]
česati trpké - zármutek [6]
česati v čase zralosti - vážné onemocnění [6]
česati zralé a krásné - bohatá a krásná žena [6]
kyselé viděti, nebo jísti: neštěstí, nemoc. [1]
olivové ovoce jísti - usmíření [6]
padavky sbírati - peníze získané bez práce a námahy [6]
sladké viděti, nebo jísti: štěstí, bohatství. [1]
trhati z nachýleného stromu - nenadálé, jisté bohatství [6]
viděti: nastávají nepříjemnosti, [1]

Ozvěna

Celkem 105 hesel a 341 popisů!

 
Jak se vám líbí nový design na SNY.PROVAZ.CZ ?
Na tuto anketu odpovědělo celkem 29800 lidí
 Moc se mi to líbí
 18109 (60,8%)
 Nic moc
 5882 (19,7%)
 Hrůza ... nic horšího jsem neviděl
 5809 (19,5%)


Poslední články
Nespavost
METODA EEG BIOFEEDBACK
Zápisník snů

Servery
Zde najdete náš odkaz
www.dusecz.com
Osud.CZ
WebNews - webdesign, webhosting, návody pro webmastery, mobilní telefony, ...

Reklama
Vše pro Vaši internetovou prezentaci